Marta Witkowska

logopeda


Pochodzę ze Starachowic – miasta w województwie świętokrzyskim. Mam 23 lata i obecnie jestem studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach licencjackich ukończyłam specjalizację nauczycielską i glottodydaktyczną. Wciąż poszerzam swoją wiedzę i kompetencje w zakresie logopedii uczęszczając na różnorodne szkolenia i kursy oraz odbywając praktyki logopedyczne w poradniach, szkołach, przedszkolach, a także szpitalach.

Moje zamiłowanie do pracy z dziećmi zaczęło rozwijać się już od momentu ukończenia szkoły podstawowej, kiedy moi rodzice założyli rodzinę zastępczą. Przyjęliśmy sześcioro dzieci z domu dziecka w wieku od 1-7 r.ż., każde po traumatycznych przejściach. Obserwując przez te wszystkie lata trudności z jakimi zmagały się te dzieci, ale również będąc świadkiem ich ogromnych postępów dzięki ciężkiej pracy, zdecydowałam, że chcę w przyszłości pracować z dziećmi. Przez pierwsze lata studiów pracowałam jako opiekunka kilkorga dzieci w wieku od 2 m-cy do 2 lat. W przedszkolu „Lolek” zostałam zatrudniona w tym roku na stanowisko logopedy.

W pracy z dziećmi zależy mi głównie na rozwoju logorytmicznym, czyli na rozwoju poprawnej wymowy, podniesieniu sprawności artykulacyjnej, rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kształtowaniu kompetencji językowej. Podczas zajęć łączę metody pracy takie jak: wizualna, słuchowa, rytmiczna, słowna. Mój główny cel to wspieranie dzieci w opanowywaniu sprawności prawidłowej artykulacji, poszerzaniu słownictwa i przyswajaniu języka poprzez zabawę. Motto, którym kieruję się w pracy z dziećmi to cytat postaci wybitnej jaką był Janusz Korczak: „Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil”.