Misja

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”.

Jesteśmy przedszkolem  promującym chrześcijański system wartości. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Absolwenci naszego przedszkola:

  • pielęgnują wartości moralne, ufają Bogu i postępują zgodnie z Jego nauką,
  • posiadają wiadomości i umiejętności objęte programem przedszkola,
  • są aktywni, twórczy, chętni do działania i pomocy innym,
  • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych,
  • mają ukształtowane poczucie własnej wartości,
  • podporządkowują się normom i zasadom, współdziałają w grupie,
  • mają poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znają i szanują swoją ojczyznę, poznają jej historię, kulturę i tradycje,
  • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.